1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Õppekeskus SKILL

 1. Õppekava nimetus:

Noorsootöötajate eelkursus

3 Õppekeel: eesti,vene, inglise

 1. Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile):

761 Lastehooldus ja noorsotöö

 1. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

154 akadeemilist tundi, millest: 116 on kontaktõppet, 8 tundi iseseisvat tööd  ja 30 tundi praktikat.

 1. Õppeaja kestus: 39 nädalad
 2. Õppekava koostamise alus:

Noorsootöötaja kutsestandart

 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kes soovivad töötada kasvatajaabina linnavälises-, linna-,spordi ja projektilaagris ja kes ei ole veel  omandanud  keskharidust (noored vanuses 16-18 aastat)

 1. Õppe eesmärk: Erinevate meetodite abil õpetada noori töötada laagrites noorterühmadega, anda tööks lasterühmadega  vajalikke teadmisi:
  seadlusandlus
  meeskonnatöö
  noorte iseärasused
  mängude liigid ja nende läbiviimine
  esmaabi
 2. Õpiväljundid:

Oskab planeerida mitteformaalset õpet vastavalr tegevuskavale

Oskab kaardistada noorte vajadusi ja tegevusi

Oskab kavandada igapäevatöö laagris, läbi viia erinevaid mänge, kaasata noori tegevusse

Oskab tagada turvalise keskonna oma rühmas, järgib ohutusnõudeid, teostab ennetustegevuse, oskab tegutseda kriisiolukorras

Toetab omaalgatust ja loob võimalusi selle elluviimiseks

Toetab tervisekäitumist ja keskkonnasäästliku eluviisi

Oskab kogetu ja saavutusi hinnata koos noortega, oskab juhendada tagasisidet ja eneseanalüüsi

Oskab töötulemusi hinnata ja parandada

 

 

 1. Õppesisu:
 2. Noorsootöö alused Eestis ja Euroopa Liidus (seadusandlus, strateegilised dokumendid)
 3. Laagritegevust puudutav seadusandlus, tervisekaitse nõuded, pääste ja ohutusnõded
 4. Kasvatusteaduste põhimõtted: noorte ealised, emotsionaalsed ja käituslikud iseärasused
 5. Projekti juhtimise alused
 6. Meeskonnatöö alused
 7. Mitteformaalse õppe planeerimine, arvestades noorte vanust, sotsiaalseid, psühholoogilisi ja füüsilisi eripärasid
 8. Laste kaasamine planeerimisse ja elluviimisse
 9. Eestvedamise ja ettevõtlikuse põhimõtted
 10. Keskkonnasäästlik ja tervislik eluviis
 11. Esmaabi, tegutsemine kriisiolukorras
 12. Konfliktid, nende lahendamine, treeningud ja rollimängud
 13. Käsitöö, kuidas seda kasutada töös lastega
 14. Mängud, mängu liigid, mängude juhendamine
 15. Noorte vajaduste ja tegevuste kaardistamine, tagasiside

 

 1. Õppemeetodid: rühmatöö, uurimine, dispuut, debatt, loengviktoriin, mängu õppemeetodid

 

 1. Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendmiseks. Mängudekogumiku koostamine. Ürituse programmi koostamine. Käsitöötoas osalemine ja korraldamine .

 1. Õppematerjalide loend:

Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, NOORSOOTÖÖ ÕPIK, Tallinn 2013, Ecoprint

www.mitteformaalne.ee

Jakub B. Baczek, 2013. LEISURE-TIME ANIMATION A practical handbook for animators. London

Online course: Leisure time animation: http://www.stageman.eu/online

 1. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Portfoolio, intervjuu, esitlus, aktiivtegevuse läbiviimine

 1. Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Noorsootöötaja, pedagoogiline haridus bakalauruse või magistri tasemel

 1. Koolitaja nimi: Diana Ehand, Irina Stsukina, Janika Koppel
 2. Ruumid, nende sisustus ja seadmed: klassiruumi suurus on 30.2 ruutmeetrit, kabinetis on päevavalgustid, seinal on kriittahvel ja interaktiivne tahvel, 10 koolilauda ja 20 tooli, lisaks kasutusel on arvuti, kõlarid.
 3. Õppekava kinnitamise aeg:

1.05.2014