1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Õppekeskus SKILL

 1. Õppekava nimetus:

Õpin Eestis (täppisteaduste)

3 Õppekeel: eesti-vene

 1. Õppekavarühm:

222 Võõrkeeled

 1. Õppe kogumaht:

70 akadeemilist tundi, millest 60 on kontaktõppet ja 10 tundi iseseisvat tööd.

 1. Õppeaja kestus: 9 nädalad
 2. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Vene koolides õpivad abituriendid kes soovivad õppida Eesti kõrgkoolides ja vajavad selleks vajalikku terminoloogiat.

 1. Õppe eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on aidata vene õppekeleelega koolide abiturientidele astuda Eestis kõrgkoolidesse ja õppida seal riigikeeles. Õpetada terminoloogiat, lahendades matemaatika 11.-12.klassi kursusest ülesandeid. Kasutada õppimisprotsessis  matemaatika terminoloogiat. 9.Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • Omandab vajava sõnavara huvitavates teaduskondades, mis annab talle enesekindluse jätkata õpingut ülikoolis riigikeeles.
 • Saab vabalt lugeda ja aru saada ülesannetest eesti keeles, oskab seletada ülesande lahenduse eesti keeles
 1. Õppesisu:

Käsitlevad teemad.:

 • Elementaarmatemaatika.
 1. Suurim ühistegur. Vähim ühiskordne. Jaguvustunnused.
 2. Korrutamine ja tegurdamine. Tehted harilike murdudega. Tehted astmetega ja juurtega.
 3. Lineaarvõrrandid. Ruutvõrrandid. Juurvõrrand. Murdvõrrand.
 4. Absoluutväärtust sisaldavad võrrandid. Kõrgema astme võrrandid.
 5. Aritmeetiline jada. Geomeetriline jada. Hääbuv geomeetriline jada.
 6. Võrrandisüsteemid. Kahe tundmatuga lineaarsed süsteemid. Kahe tundmatuga mittelineaarsed süsteemid.
 7. Homogeensed ja sümmeetrilised süsteemid. Protsendid.
 8. Võrratused. Lineaarvõrratused. Ruutvõrratused. Kõrgema astme võrratused.
 9. Murdvõrratused.Juurvõrratused. Absoluutväärtusega võrratused.
 10. Ruut. Ristkülik. Kolmnurg. Pythagorase teoreem.
 11. Romb. Rööpkülik. Trapets.
 12. Ring. Siseringjoon. Piirdenurk. Ümberringjoon.
 13. Täisnurkne kolmnurk. Mediaan. Nurgapoolitaja. Viisnurk. Koosinus- ja siinusteoreem.
 14. Kuup. Risttahukas. Silinder. Püstprisma.
 15. Koonus. Korrapärane püramiid. Kera.
 16. Trigonomeetria (põhivalemid, fu-nide väärtused). Logaritmid.
 • Matematiline analüüs.
 1. Ühe muutja funktsioon. Ühe m.funktsiooni graafik(sin,cos,tang,cot).
 2. Lokaalsed ja globaalsed ekstreemumid. Lagrange teoreem.
 3. Ühe muutuja funktsiooni piirväärtus ja pidevus. Funktsiooni tuletis ja diferentsiaal.
 4. Ühe muutuja funktsiooni liitfunktsioon.Ühe muutuja funktsiooni integral.
 5. Mitme(kahe) muutuja funktsioon. Eukleidiline ruum.
 6. Mitme muutja funktsiooni piirväärtus. Koonduvad jadad eukleidilises ruumis Rm.
 7. Mitme muutuja funktsiooni pidevus. Mitme muutuja fu-ni osatuletised.
 8. Mitme muutuja fu-ni kõrgemat järku osatuletised. Diferentseeruvus ja täisdiferentsiaal.
 9. Mitme muutuja liitfu-ni osatuletised ja diferentsiaal.
 10. Kahe muutuja fu-ni graafik. Funktsiooni gradient.
 11. Mitme muutuja funktsiooni lokaalsed ja globaalsed ekstreemumid.
 12. Arvread. Koonduvate ridade omadusi.
 13. Positiivsete ridade võrdlusmeetod. Cauchy ja D’Alembert’i tunnused.
 14. Integraatunnus. Leibnizi tunnus.
 15. Absoluutselt ja tingimisi koonduvad arvread.
 • Lineaarne algebra.
 1. Maatriksi mõiste. Maatriksite liitmine ja arvuga korrutamine.
 2. Maatiksite korrutamine. Esimest, teist ja kolmandat järku determinandid.
 3. Determinantide leidmine. Determinandi arendamine rea (veeru) järgi.
 4. Maatriksi pöördmaatriks. Pöördmaatriksi leidmine maatriksi reateisenduste abil.
 5. Lihtsamad maatriksivõrrandid. Lineaarvõrrandite süsteemi mõiste.
 6. Crameri valemid. Maatriksi astak.
 7. Gaussi meetod. Kompleksarvud.
 8. Kompleksarvude geomeetriline tõlgendus. Trigonomeetriline kuju. Moivre’i valem.
 9. Geomeetrilised vektorid. Vektorruum.
 • Diskreetne matemaatika.
 1. Logika tehted. Tõeväärtustabelid. Loogikaseadused.
 2. Hulgad. Tehted hulkadega. Seosed.
 3. Kombinatoorika. Kasvavad ja kahanevad faktoriaalid.
 4. Variatsioonid, permutatsioonid ja kombinatsioonid.
 5. Polünoomvalemid. Graafiteooria.
 1. Aja faktoor. Intress. Lihtintress.
 2. Juurdekasvu valem. Liitintress.
 3. Liht- ja liitintresside kasvukiiruse võrdlus.
 4. Diskonteerimine liitintressimäära järgi.
 5. Pidevad intressid. Keskmised intressid.
 6. Õppemeetodid:

Rollimängud, kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö, lugemine ja kirjutamine, küsimuste liigid.

 1. Iseseisev töö:

Õppeülesannete iseseisev täitmine, sh sõnade õppimine, harjutuste lahendamine kontaktõppe vahepea.

 1. Õppematerjalide loend:

Velsker, K., Lepmann, L., Lepmann, T. 2010.  Matemaatika X klassile. Koolibri Kitjastus

Velsker, K., Lepmann, L., Lepmann, T. 2010.  Matemaatika XI klassile. Koolibri Kitjastus

Velsker, K., Lepmann, L., Lepmann, T. 2010.  Matemaatika XII klassile. Koolibri Kitjastus

Hille-Made, V., Lepmann, L., Lepmann, T. 2006  Ülesandeid gümnaasiumi matemaatika lõpueksamiks valmistumisel.  Koolibri Kitjastus

Erit, E., Kiisel, H. 2013  Matemaatika kontrolltööd 12. klassile  Kirjastus AVITA

 1. Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Iseseisev füüsika ja matemaatika ülesannete lahendus. Õppija vabalt kasutab füüsika ja matemaatika terminoloogiat eesti keeles.

 1. Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Tõend, et õppija võttis osa õppetööst.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitust viivad läbi TÜ täppisteaduste üliõpilased kes valdavad nii eesti kui ka vene keelt.

 1. Koolitaja nimi: Olga Selistseva
 2. Ruumid, nende sisustus ja seadmed: klassiruumi suurus on 30.2 ruutmeetrit, kabinetis on päevavalgustid, seinal on kriittahvel ja interaktiivne tahvel, 10 koolilauda ja 20 tooli, lisaks kasutusel on arvuti, kõlarid.
 3. Õppekava kinnitamise aeg:

1.05.2014