1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Õppekeskus SKILL

 1. Õppekava nimetus:

Vene keel algajatele

 1. Õppekeel: vene-inglise keel
 2. Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile):

222 Võõrkeeled

 1. Õppe kogumaht :

70 akadeemilist tundi, millest 60 on kontaktõppet ja 10 tundi iseseisvat tööd.

 1. Õppeaja kestus: 18 nädalad
 2. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kes soovivad alustada vene keele õpingutega, kes on eesti keele õppimisel null tasemel kellel tööl on vaja vene keele kasutamist.

 1. Õppe eesmärk:

Õpetada suhelema lihtsas keeles, esitama lihtsaid küsimusi ja vastama samalaadsetele küsimustele, moodustama lihtsaid lauseid, mis puudutavad tema vajadusi või tuttavat kõneainet, ja vastama samalaadsetele lausetele

 1. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elu­koha, tuttavate ini­mes­te ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestlus­partner räägib aegla­selt ja selgelt ning on valmis aitama

 1. Õppesisu:

 kõik teemad on seotud igapäevaeluga

 1. Tutvumine,
  Vene keele tähestik, hääldamine

Saame tuttavaks! Saage tuttavaks!

Tervituse ja hüvastijattu vormid

Küsisõnad, lihtsate küsimuste moodustamine

2.  Ankeet, isikuandmed, töökoht
  Nimisõna vene keeles

Omadussõna vene keeles

Sõnapaarid nimisõna + omadussõna

Kes see on? Mis see on?

värvid

3.   Mina ja teised. Minu perekond, sugulased. kalender
  Perekond, sugulased, sõbrad, tuttavad

Välimus, riietus, värvid

Iseloomustus (milline? ) piltide kirjeldamine

Isiklikud asesõnad

Aastaaeg, kuud, nädalapäevad

Kes mida teeb?

Kus sa õpid?

Kus sa elad?

4. Transport, millega me sõidame, reisid, arvsõnad, eessõnad
  Transpordivahendid

Sõitma kuhu?

Sõitma millega?

Sõiduplaan

Mida saab transpordis teha

5. Ilm ja riided, eessõnad
  õhutemperatuur

Ilmakaared

Mida peab selga panama erineva ilmaga

Asjad, müügikuulutused

6. tervis
  Olen haige

Olen terve

Mul valutab

 

Kursuse lõpus õpilane oskab

 • Oskab moodustada lihtsaid, enamasti sidumata fraase inimeste ja paikade kohta.
 • Oskab tutvustada iseennast, oma tegevusala ja elukohta.
 • Oskab kirjutada lihtsaid, enamasti sidumata fraase ja lauseid.
 • Oskab lihtsate fraaside ja lausetega kirjutada iseendast ja kujuteldavatest inimestest, näiteks kus nad elavad ja mida teevad.
 • Suudab jälgida väga aeglast ja hoolika hääldusega juttu, vajades sisu tabamiseks rohkelt pause.
 • Mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning suudab järgida lühi­kesi lihtsaid juhtnööre.
 • Mõistab väga lühikesi, lihtsaid tekste fraashaaval, leides tuttavaid nimesid, sõnu ja tuntumaid fraase ning lugedes vajadust mööda mitu korda.
 • Mõistab lühikesi ja lihtsaid postkaardisõnumeid.
 • Suudab suhelda lihtsas keeles, oskab esitada lihtsaid küsimusi ja sellistele küsimustele vastata. Oskab moodustada lihtsaid lauseid, mis puudutavad tuttavat teemat või tema vajadusi, ja sellistele lausetele vastata.
 • Oskab end tutvustada ja kasutada väga lihtsaid tervitus- ja hüvastijätuväljendeid.
 • Oskab küsida, kuidas läheb, ja kuuldule reageerida.
 • Mõistab konkreetsete igapäevavajadustega seotud väljendeid, kui neid esi Oskab paluda, et talle midagi ulatataks või antaks; oskab teiste küsimise peale asju ulatada või anda.
 • Saab hakkama suurusnumbreid, koguseid, hindu ja kellaaegu puudutava infoga.tatakse selgelt ja aeglaselt ning ollakse valmis öeldut kordama
 1. Õppemeetodid:

Lugemine, rollimängud, video vaatamine , kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

 1. Iseseisev töö :

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendmiseks

 1. Õppematerjalide loend:
 2. Netsunaeva, N., Тammela, М.,Trahtman, Е. 2008. Vene keel. Õppematerjalid. Eelkursus.
 3. Mangus, I. 2008. Vene keele õpik algajatele ja taasalustajatele. Tallinn:TEA.
 4. Eslon, P. 2003. Lihtne vene keele grammatika. Tallinn:TEA.
 5. Õppejõu koostatud õppematerjalid
 6. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Kirjalik test (hõlmab kõiki läbitud teemasid) •          endast kirjutatud jutus on kasutatud

õpitud sõnavara õiges vormis

•          enda tegevustest kirjutamisel on

kasutatud kohakäändeid

•          lünkharjutuste tegemisel mõistab

muuhulgas teksti sisu

•          põhi- ja järgarvsõnu on kirjutatud õiges

käändes

Suuline vestlus •          õppija räägib lihtsamate lausetega

kursusel läbitud teemadest vastavalt

õpiväljunditele.

•          õppija vastab arusaadavalt vestluse

käigus esitatud küsimustele

•          õppija esitab lihtsamaid küsimusi

 

 1. Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Vene keele kui teise keele õpetaja või vene filoloogi haridus bakalauruse- või magistritasemel

 1. Koolitaja nimi: Валерия Ерновская
 2. Ruumid, nende sisustus ja seadmed: klassiruumi suurus on 30.2 ruutmeetrit, kabinetis on päevavalgustid, seinal on kriittahvel ja interaktiivne tahvel, 10 koolilauda ja 20 tooli, lisaks kasutusel on arvuti, kõlarid
 3. Õppekava kinnitamise aeg:

1.05.2014