Täiskasvanute koolitusasutuse

KOOLITUSKESKUS SKILL

 

PÕHIKIRI

Täiskasvanute koolitusasutuse ametlik nimetus eesti keeles: KOOLITUSKESKUS SKILL

Ametlik nimetus inglise keeles:

TRAINING CENTER SKILL

Täiskasvanute koolitusasutuse asutamine: Eesti Mesinike Liidu Koolituskeskus asutati

01.märts 2014.aastal

Täiskasvanute koolitusasutuse juriidiline aadress: Võru 11, Tallinn,

Täiskasvanute koolitusasutuse pidaja: MTÜ Koolituskeskus Skill (registrikood ………………..)

 

I ÜLDSÄTTED

1. KOOLITUSKESKUS SKILL õiguslik seisund:

Koolituskeskus Skill (edaspidi Koolituskeskus) on täiskasvanute koolitusasutus, mis võimaldab nii põhihariduse kui ka keskhariduse baasil korraldada täiskasvanute täiendkoolitust, tööalast ümberõpet kui ka huvialakoolitust.

Koolituskeskus juhindub oma tegevuses erakooliseadusest, kutseharidusstandarditest ning teistest vajalikest õigusaktidest, Koolituskeskuse pidaja MTÜ Koolituskeskus Skill põhikirjast ning käesolevast Koolituskeskuse põhikirjast.

Koolituskeskus tegutseb äriregistrisse kantud isiku (edaspidi koolituskeskuse pidaja MTÜ Koolituskeskus Skill) asutusena.

Koolituskeskuse õppekeel on vene, eesti ja vajadusel inglise keel, asjaajamiskeel on eesti keel.

Koolituskeskus võib oma põhikirjaliste ülesannete täitmiseks luua filiaale.

Koolituskeskusel on oma pitser, oma sümboolika ja arvelduskonto pankas ning

iseseisev eelarve, mis on lahus koolituskeskuse pidaja teistest eelarvetest.

 

II KOOLITUSKESKUSE TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED

2.1. Koolituskeskuse tegevuse eesmärk on:

2.1.1. täiskasvanute täiend- ja ümberõppe läbiviimine

2.1.2. täiskasvanute huviõppe läbiviimine

2.1.3. arendustegevus koolituste läbiviimisel

2.1.4. kutsealase eelkoolituse läbiviimine

 

2.2. Koolituskeskuse ülesanded on:

2.2.1. õppemetoodilise töö korraldamine, sealhulgas Koolituskeskuses õpetatavate

täiendkoolituste ja huvialakoolituste õppekavade koostamine ning arendamine

2.2.2. kutsealase koolituse arendamine ja koostöö teiste õppeasutustega ja

valdkonna ettevõtetega

2.2.3. õpetatavate erialade õppebaasi ja metoodika pidev täiustamine ja

uuendamine

2.2.4. lektorite-koolitajate erialase kvalifikatsiooni ja pädevuste pidev arendamine

2.2.5. ühise tegevuse arendamine kutseerialaliitudega koolituse kvaliteedi ja mahu

vastavusse viimiseks tööturu nõudlustega

 

III KOOLITUSKESKUSE ASUTAMINE JA KOOLITUSLUBA

3.1. Koolituskeskus on loetud asutatuks tema õppekava kandmisest Haridus- ja

Teadusministeeriumi registrisse

3.2. Koolituskeskuse õppekavadel on koolitusluba, mis annab õiguse viia läbi

õpet, mille õppekavaga määratud õppeaja kestus on alates 60 õppetunnist.

 

IV KOOLITUSKESKUSE ÕPPEKORRALDUS

4.1. Koolituskeskuses toimub õpe Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud

õppekavade alusel ja lühiajaliste kursuste ning infopäevade korralduskava alusel

4.2. Koolituskeskus koostab õppekava iga kutse-,eri- ja ametiala või huviala

koolituse jaoks, mille õppe kestvus on alates 60 õppetunnist.

4.3. õppekava on õpingute alusdokument, mis määrab kindlaks:

4.3.1. koolituse ülesanded ja õppeaja kestuse

4.3.2. üld- ja tasemenõuded koolituse alustamiseks ja lõpetamiseks

4.4. koolituskeskuse õppekava koostab Koolituskeskuse tegevjuht ja selle kinnitab

nõukogu

4.5. koolitusluba registreeritakse väljaandmisel Haridus- ja Teadusministeeriumi

poolt.

4.6. koolituskeskuse õppetööd ja õppetööalaseid suhteid reguleerib

õppekorralduseeskiri

4.7. koolituskeskusse vastuvõtt toimub vastavalt õppekorralduseeskirjale

4.8. õppurite vastuvõttu korraldab koolituskeskuse tegevjuht

4.9. koolituskeskusse vastuvõetud õppuri ja koolituskeskuse pidaja vahel

sõlmitakse hiljemalt esimese õppemaksu tasumise päeval õppeleping.

4.10. koolituskeskusest väljaarvamise tingimused ja korra määrab

õppekorralduseeskiri

4.1. koolituskeskuse õpe loetakse õppuril lõpetatuks pärast õppekava täitmist ja

lõputöö/testi sooritamist

 

V KOOLITUSKESKUSE JUHTIMINE JA STRUKTUUR

5.1. koolituskeskuse juhtorganid on nõukogu ja tegevjuht (koolituskeskuse

juhataja)

5.2. koolituskeskust juhib tegevjuht, kelle ülesanne on tagada

koolituskeskuse tulemuslik töö, järgida koolituskeskuse nõukogu seaduslikke

korraldusi

5.3. tegevjuht kannab vastutust koolituskeskuse üldseisundi ja arengu ning

rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest

5.4. tegevjuht esitab nõukogule kord kuue kuu jooksul ülevaate koolituskeskuse

õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha

kasutamisest ning teatab viivituseta koolituskeskuse majandusliku seisundi

olulisest halvenemisest

5.5. koolituskeskuse tegevjuhi kohustused:

5.5.1. esindab koolituskeskust ja tegutseb koolituskeskuse nimel, teostab

tehinguid, mis on suunatud temale sätestatud ülesannete täitmisele

5.5.2. tagab koolituskeskuse nõukogu otsuste täitmise

5.5.3. määrab kindlaks tegevjuhi asendamise korra

5.5.4. on tööandjaks personalile ja kinnitab nende ametijuhendid

5.5.5. tagab koolituskeskuse eelarveprojekti koostamise ning eelarve täitmise

5.5.6. tagab seadusega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise

5.5.7. lahendab teisi talle suunatud küsimusi

5.6. koolituskeskuse nõukogu:

5.6.1 on kollegiaalne otsustuskogu, kus otsused võetakse vastu

lihthäälteenamusega.

5.6.2 Nõukogu võib vajadusel oma koosolekuid läbi viia e-kirja teel

5.6.3 5-liikmelise nõukogu koosseisu kinnitab tegevjuhi ettepanekul

koolituskeskuse pidaja juhatus

5.6.4 Volitused kehtivad kolm (3) aastat

5.6.5 Koolituskeskuse Nõukogu töös osaleb sõnaõigusega Koolituskeskuse

tegevjuht

5.6.6 Nõukogu pädevuses on koolituskeskuse põhikirja muutmisettepanekute

tegemine koolituskeskuse pidajale, osalemine koolituskeskuse arengukava

koostamises, osalemine õppekavade koostamises, osalemine eelarvete

koostamises, annab hinnangu koolituskeskuse majandusaasta aruandele ja

esitab selle koolituskeskuse pidajale, teeb muid vajalikke ettepanekuid

koolituskeskuse pidajale, kehtestab lektorite-koolitajate

kvalifikatsiooninõuded ning nendele vastavuse hindamise

 

VI FINANTSEERIMINE – ÕPPEMAKS JA TOETUSED

6.1. koolituskeskuse finantseerimiseks vajalikud vahendid saadakse

koolituskeskuse pidaja poolt tehtud investeeringutest, õppemaksudest,

majanduslepingutest ja väljaspool koolituskeskust saadavatest toetustest ja

annetustest (sponsorlus) ning projektide taotlustest

6.2. koolituskeskuse õppemaksu (kursuste/koolituste tasu) suurus kinnitatakse

Koolituskeskuse Nõukugu poolt tegevjuhi ettepanekul hiljemalt 1 kuu enne

koolitustegevuse algust

6.3. õppemaksu tasumise suurus ja tasumise kord määratakse koolituskeskuse ja

õppuri vahelise individuaalse lepinguga

 

VII KOOLITUSKESKUSE TEGEVUSE ÜMBERKUJUNDAMINE VÕI

LÕPETAMINE

7.1. koolituskeskuse pidaja juhatus on kohustatud algatama õigusaktides

sätestatud korras koolituskeskuse tegevuse lõpetamise, kui:

7.1.1. kui koolituskeskusel puudub kaheteistkümne (12) kuu jooksul koolitusluba

7.1.2. kui koolituskeskuse pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus

7.1.3. kui koolituskeskuse pidaja või nõukogu on võtnud vastu otsuse, et

koolituskeskuse edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks

7.2. koolituskeskuse tegevuse ümberkorraldamine võib toimuda:

7.2.1. koolitusnõudluse suurenemise või vähenemise korral

7.2.2. suurenenud või vähenenud finantseerimisvõimaluste tõttu

 

VIII KOOLITUSKESKUSE PÕHIKIRJA MUUTMISE KORD

8.1. muudatused ja täiendused põhikirjas kinnitab MTÜ Koolituskeskus Skill

juhatus

 

Põhikiri on kinnitatud

MTÜ Koolituskeskus Skill

Juhatuse koosolekul

01. Märtsil 2014.a.